Een .pdf van deze pagina vindt u hier.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2023

1.         Panc Legal B.V. (hierna “Panc Legal”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Panc Legal is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24389385.

2.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Panc Legal wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op volgende opdrachten van de opdrachtgever aan Panc Legal. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.         Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Panc Legal, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Panc Legal verbonden personen wordt uitgevoerd. Onder “aan Panc Legal verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Panc Legal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of werkzaam is geweest.

4.         Panc Legal zal iedere opdracht uitvoeren met professionele zorgvuldigheid, maar in geen geval zal sprake zijn van een resultaatsverbintenis. Panc Legal garandeert nooit dat een beoogd resultaat ook zal (kunnen) worden gerealiseerd.

5.         De opdrachtgever vrijwaart Panc Legal en alle aan Panc Legal verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Panc Legal of (een) aan Panc Legal verbonden persoon of personen.

6.         Op grond van geldende regelgeving is Panc Legal onder andere verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en, in voorkomende gevallen, de relevante autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt daarmee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.

7.         Als Panc Legal persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Panc Legal. Dat beleid is te raadplegen op www.panc.legal. De opdrachtgever stemt ermee in dat Panc Legal bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Panc Legal is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

8.         Panc Legal is bevoegd om bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Als Panc Legal een derde inschakelt, is Panc Legal tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van de betreffende derde. Panc Legal is bevoegd bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden

9.         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het aan Panc Legal verschuldigde honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Panc Legal vast te stellen uurtarieven. Panc Legal is gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie, tenzij anders wordt overeengekomen. Door Panc Legal in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten) zullen zonder opslag worden doorbelast aan de opdrachtgever.

10.       Alle door Panc Legal in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en eventueel andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De werkzaamheden worden periodiek achteraf, in beginsel maandelijks, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Panc Legal zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Panc Legal mag de dienstverlening opschorten of beëindigen als de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

11.       De advocaten van Panc Legal zijn conform de daarvoor geldende richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van Panc Legal voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Als, en voor zover, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 10.000,00 of, als het door Panc Legal in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 50.000,00. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade en mogelijke aansprakelijkheid van Panc Legal bekend is geworden.

12.       Panc Legal bewaart dossiers gedurende vijf jaar na beëindiging van de opdracht. Het einde van de opdracht is het moment waarop door Panc Legal  wordt medegedeeld dat het dossier wordt gesloten, ofwel het moment waarop door Panc Legal de laatste declaratie is verstuurd. Na verloop van deze periode kan Panc Legal het dossier vernietigen.

13.       Op de dienstverlening door Panc Legal is de Kantoor-klachtenregeling Advocatuur van toepassing. Deze regeling is te vinden op www.panc.legal en wordt op eerst verzoek verstrekt.

14.       De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Panc Legal, een eventuele aansprakelijkstelling daaronder begrepen, is onderworpen aan Nederlands recht. Ten aanzien van eventuele geschillen is de Rechtbank Rotterdam bevoegd. Panc Legal is evenwel steeds bevoegd een eventueel geschil met de opdrachtgever voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

15.       Als een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dat niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Als dat noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen in alle redelijkheid nader overleg plegen over de bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

06 53 15 82 91

Panc maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.