Een .pdf van het privacy beleid vindt u hier.

Privacy beleid

Panc Legal B.V. (hierna “Panc Legal” of “ons” of “wij”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2023. Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt dan ook aangeraden deze pagina geregeld te raadplegen. Als er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy beleid, volgt een kennisgeving via onze website. In dit privacy beleid lichten wij toe:

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze dat gebeurt;
Voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
De rechten die u als betrokkene hebt;
Ons gebruik van cookies;
Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;

Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;

Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;

Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten;

Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Panc Legal kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze juridische diensten te verstrekken;

Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;

Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events;

Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

De uitvoering van een overeenkomst;

Het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Gerechtvaardigd belang;

Uw toestemming.

Bewaartermijn

Panc Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Delen met anderen

Voor de in dit privacy beleid beschreven doeleinden kan Panc Legal uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van Panc Legal. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.

Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit privacy beleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit privacy beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit privacy beleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Panc Legal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Panc Legal, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen wij er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Panc Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@panc.legal

Uw rechten

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

Het recht op inzage. Dat betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;

Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen omstandigheden zijn waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;

Het recht op dataportabiliteit. Dat houdt in dat u het recht hebt om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;

Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;

Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

Panc Legal maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dat kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

Contact:

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@panc.legal of Panc Legal, t.a.v. Compliance Officer, Burgemeester Oudlaan 50 (N-gebouw), 3062PA Rotterdam.

06 53 15 82 91

Panc maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.